!!! - UPOZORNĚNÍ - Objednávky provedené v období 20-21.6.2024 Vám budou odesílány hned v pondělí 24.6.2024. ( omezený provoz - dovolená ).Děkujeme za pochopení AUTOMRAZIK - !!!

Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

Michal Mrázek - AutoMrazik

Šmejkalova 94         

616 00 Brno                          

IČ: 65857551

DIČ: CZ7207123858

Tel.: 777672945

 

1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen "Kupující") a provozovatelem internetového obchodu www.automrazik.cz (dále jen "Prodávající"). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

2) ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše Kupující se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o požkození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující převezme zásilku od dopravní společnosti a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinnen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit Prodávajícímu.

3) VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Michal Mrázek, www.automrazik.cz, se sídlem Šmejkalova 94, 616 00, Brno, IČ: 65857551, automrazik@automrazik.cz, +420777672945  a to formou  telefonicky nebo e-mailem. Použijte vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ke stažení zde: č.1 - Formular pro odstoupeni od smlouvy ve lhůtě 14 dní na www.automrazik.cz, je Vám také automaticky zasílán v příloze objednávkového emailu společně s podmínkami pro odstoupení.

4) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak.

5) DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

Záruční doba začíná ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaného zboží je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na faktuře.

6) MÍSTO UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace zboží se uplatňuje vždy v sidle firmy Prodávajícího. Adresa firmy Prodávajícího je : Michal Mrázek, Šmejkalova 94, 616 00, Brno. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla firmy zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

7) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol ke stažení zde: č.2 - Formular pro uplatneni reklamace na www.automrazik.cz, kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu.V žádném případě bez předchozího písemného či telefonického oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od převzetí zboží Prodávajícím začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající po obdržení reklamovaného zboží neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží a Kupující má nárok na výměnu zboží za stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

8) NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE, ZÁNIK NÁROKU NA REKLAMACI

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží  nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci a dále pak
jedná-li se o párové zboží, které nebylo v páru namontováno (tlumiče pérování,brzdové destičky apod.),  vadu kterou si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití,zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá či vada vznikla v důsledku běžného opotřebení.

U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž, fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován

 

9) KONTAKT PRO REKLAMACI

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Michal Mrázek, Šmejkalova 94, Brno 616 00, tel. 777672945, email: automrazik@automrazik.cz 

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2016.